EFOP-3.3.5-19-2020-00040 „Csodaszarvas”

A Hatvani Tankerületi Központ 54,3 millió forint támogatást nyert „Csodaszarvas iskolai közösségi programok megvalósítása a Hatvani Tankerületben” című pályázatával. A Széchenyi 2020 programban az Európai Szociális Alap támogatásával szerveztük meg az informális közösségi programokat a Hatvani Tankerület 14 intézményének bevonásával.

A pályázat megvalósításának időszaka: 2021. 05. 01. – 2021. 09. 30.

A pályázat fő célja, hogy a gyerekek alap- és kulcskompetenciái, problémamegoldásuk fejlődjön, és az egészségtudatos magatartásuk formálódjon. A cél eléréséhez a tanárok informális és nem formális módszertant dolgoztak ki, és tesztelték pilot rendszerben. A módszertan kidolgozásában a pedagógusok az Oktatási Hivatallal szoros együttműködésben dolgoztak. A tematikus tanulási alkalmakat 2021 júniusának harmadik és negyedik hetében szerveztük meg, napközis és bentlakásos formában, 1164 tanuló részvételével. A szakmai tapasztalatok beépülnek majd az intézmények pedagógiai programjába is, ilyen módon hosszú távú eredménye is lesz a projektnek. A megvalósuló képzések hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez. Emellett a programok támogatják az integrált oktatást, és a korszerű pedagógiai módszertanok szélesebb körű elterjedését.

A napközis és bentlakásos programok tartalmas időtöltést biztosítottak a diákok számára. Mindegyik más tematikával, de remek érzékkel szólította el az általános iskolásokat a tévé és az okoseszközök villódzó képernyői elől. A projektben részt vevő gyerekek olyan élményeket szereztek, amelyek segítik személyiségük fejlődését, képességeik kibontakozását és különféle kompetenciáik erősödését.

Ebben a két hétben diákjaink érdeklődésükhöz közel álló témákkal foglalkozhattak, élményszerű közösségi alkalmakon érdekes-értékes ismeretekkel bővült tudásuk.

BESZÁMOLÓ az EFOP-3.3.5-19-2020-00040 számú pályázatban megvalósuló programról

A művészeti nevelés keretében megtartott napközis közösségi alkalom remek lehetőséget biztosított a  résztvevő diákok különböző kompetenciáinak fejlesztésére és a gyerekek tartalmas időtöltésére  egyaránt.  A  hét  központi  témája az állatmesék világa volt, melynek segítségével jobban megismerhették az  emberi  természetet, tulajdonságokat és viselkedési mintákat. A hét során fejlődtek személyes és társas kompetenciáik, továbbá a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái. Az együttműködés kompetenciáinak fejlesztésével a művészetet értő és értékelő személyiség fejlesztése is cél volt.

Az alkotófolyamatok pedig fejlesztették a kreativitást, önkifejezést, önismeretet és az érzelmi azonosulást. A kézműveskedések során ismereteket szereztek az anyagok tulajdonságairól és felhasználhatóságairól. Az állatmesék segítségével játékosan felfedezték az emberi tulajdonságok sokféleségét és jellemzőit, miközben szókincsük is gyarapodott.

A játékok és a különböző tevékenységek kapcsán – fejlődött a figyelmük, emlékezetük, képzelőerejük, kommunikációjuk, kézügyességük, valamint az együttműködési képességük. Az együttmozgások alkalmával testi képességeik is fejlődtek a szabályozott mozgásformák révén. A gyerekek örömmel és aktívan vettek részt minden egyes játékban és tevékenységben. A kirándulás  napját  különösen élvezték, sok új állatot fedeztek fel a Miskolci Vadasparkban. Számos új élményt  szereztek  a  napközis közösségi alkalom alatt.

Csernyik-Tóth Nikolett